ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นางสาวอรุณี แท่งทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววิจิตรา โชคบุญ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลไม้คุณภาพ ในงานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายพิทวัฒ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรับรองการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตสินค้าเกษตรด้านพืช (GMP) สวพ.6 ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายพิทวัฒ

Read more

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายอลงกต อุทัยธนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะจากกรมการพาณิชย์มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายพิทวัฒน์ อ่

Read more