ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา การเกษตรเขตที่ 6 มอบหมายให้ นายสุวิวัฒน์ วงษ์สกุลไขยะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มจัดการพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 นายพิทวัฒน์

Read more