เดือน: ตุลาคม 2020

ประชุมพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 14 ตุลาคม 256 […]

ถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256 […]