ต้อนรับอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ)

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ (เข้าร่วมผ่านระบบ VDO Conference) ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอภารกิจ แผน ผลการดำเนินงานภาพรวม และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ กวม. ให้แก่ท่านอธิบดีกรมวิชาเกษตร (นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ) ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ