ประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ได้จัดประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณในโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยมี นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช , ผู้อำนวยการสถาบันพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน , ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน , ผู้แทนกองแผนงานและวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแผนงานและงบประมาณในกิจกรรมผลิตพันธุ์พืชไร่ ,พืชสวน ,ปัจจัยการผลิต และกิจกรรมการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์  (Seed Hub Center) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ