ประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ NRIIS ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นคำของบประมาณผ่านระบบ NRIIS สำหรับ Fundamental Fund ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช  ซึ่งได้มอบหมายให้หัวหน้าโครงการวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกองวิจัยเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference