ประชุมแนวทางการนำเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วไปใช้ประโยชน์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวฉันทนา คงนคร เป็นประธาน ในการประชุมแนวทางการนำเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วไปใช้ประโยชน์ และการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) คุณภาพดีเพื่อรองรับการผลิตพืชภายใต้วิกฤตภัยแล้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร นักวิชาการเกษตร และกลุ่มเงินนอกงบประมาณ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference