ประชุมคณะกรรมการบริการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 7/2561

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นายจิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ครั้งที่ 7/2561 โดย ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก