ประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน เพื่อพิจารณาจัดทำข้อมูลการแบ่งงานภายในขอบเขตงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และอัตรากำลังของหน่วยงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ