ประชุมพิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันฯ

วันที่ 1 กรกฏาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิการบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ฯ ที่เป็นธรรมและโปร่งใสต่อเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักนิติการ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Web Conference (Zoom) ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ