ประชุมพิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างสัญญาและเงื่อนไขการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายต้นกล้ามะพร้าวและปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ฯ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อเป็นการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ ขออนุญาตเพาะเลี้ยงส่วนขยายพันธุ์เพื่อจำหน่าย และร่างสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธ์ในพันธุ์พืชใหม่ โดยมี นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสำนักนิติการณ์และสิทธิประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน