ประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยกรมวิชาการเกษตร เพื่อเป็นการวางแผนเพิ่มปริมาณผลิตพันธุ์ฟ้าทะลายโจร โดยมีนายสมบัติ ตงเต๊า (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช ผอ.ศวส ผอ.ศวพ.2 ผอ.ศวส.เชียงราย ผอ.ศวส.ศรีสะเกษ ผอ.ศวพ.อุตรดิตร์ ผอ.ศวพ.พิจิตร กวม.และศวม.เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน