ประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร) เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน พิจารณารับรองพันธุ์งานแดงสายพันธุ์ RSMUB54-12 โดย ศวร.อุบลราชธานี พิจารณารับรองพันธุ์ฝ้ายสายพันธุ์ AKH4-E17 โดย ศวร.นครสวรรค์ และพิจารณารับรองพันธุ์กาแฟอะราบิกาสายพันธุ์คาติมอร์ โดยศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

โดยมีนาย