ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร (นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2564 เพื่อติดตามรายงานความก้าวหน้าการใช้งานงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 และพิจารณาการจัดทำแผนดำเนินงานและงบประมาณการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมันและพันธุ์พืชสวน พร้อมกิจกรรมพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปี งปม.2565 ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่มฯ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน