ประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานและมอบนโยบายในการประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทำหน้าที่ฝ่ายเลขาฯ โดยมีนายภัสชญภณ   หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ทำหน้าที่ประธานตลอดการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงาน สวร. ศวร. ศวพ. ศวม. กฝง. รวม 71 หน่วยงาน  เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน