ประชุมพิจารณากำหนดราคาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (Unit cost) ปี 2565

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายดนัย นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดราคาต้นทุนต่อหน่วยการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต (Unit cost) ปี 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางเดียวกันในการจัดทำแผนผลิตพันธุ์พืชไร่ พันธุ์พืชสวน และปัจจัยการผลิต โดยมีนางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงาน สวส. สวร. สวพ.1-8 สอพ. กปผ. กผง. สทช. และ กวป. เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Web Conference ระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน