ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสรา้งการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสมบัติ ตงเต๊า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสรา้งการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน ครั้งที่ 3/2564 โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิจััยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในของหน่วยงานที่ตั้งเป็นการภายใน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Metting) ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน