ประชุมพิจารณาองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร (Smart Box)” ปี 2565

วันที่ 14 มีนาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร (Smart Box)” ปี 2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องขององค์ความรู้ เรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร (ศวม.เชียงใหม่) และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว (ศวม.ขอนแก่น) ซึ่งมีคณะทำงานด้านวิชาการของ กวม. เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom