ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รอบ 9 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีที่ปรึกษาจากรมวิชาการเกษตร ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านพืชไร่) นางพุฒนา รุ่งระวี (ที่ปรึกษา กวก.ด้านสถิติและประเมินผลงานวิจัย) และนางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) โดยมีหน่วยงาน สวร. สวส. สวพ.1-8 และ ศวม. เข้าร่วมรับฟังและรายงานติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน