Menu +

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 พิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม พิจารณาสรุปการประชุมการมีส่วนร่วมพืชสวนโลก 2565 พิจารณาแผนการพัฒนา กวม. ระยะปี 2568-2570 และพิจารณาผลงานวิจัยประกวดผลงานวิจัยดีเด่น กรมวิชาการเกษตร ปี 2564 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุมโดยเป็นการประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน