Menu +

ประชุมติดตามการนำส่งเอกสารทางการเงินโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์

วันที่ 22 เมษายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามการนำส่งเอกสารทางการเงินโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อติดตามการรายงานผลการตรวจสอบเงินรายได้จากการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตร การขออนุมัติใช้ประโยชน์พืชพันธุ์ดีซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการ และการนำส่งเอกสารทางการเงินโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ โดยมีหน่วยงาน สวพ. ศวพ. ศพก. สวร. ศวร. สวส. ศวส. ศวม. จำนวน 69 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zomm ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน