Menu +

ประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ,2.การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อพอสพิไวรอยด์แบบแม่นยำสูงด้วยเทคนิคไพโรซีเควนซิ่ง และ 3.การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องปลิดฝักถั่วลิสงระบบป้อนอัตโนมัติเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร น.ส.นิลุบล ทวีกุล (ทปษ.ด้านสรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์) ศ.ดร.อรรถชัย จิตะเวช (ทปษ.ด้านบริหารจัดการระบบเกษตรยุคใหม่) นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ทปษ.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมพิจารณา โดยเป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน