Menu +

ประชุมเพื่อพิจารณาขอโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในของพืชตระกูลถั่ว(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาขอโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในของพืชตระกูลถั่ว(ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง) เนื่องด้วยยังขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการเก็บเกี่ยวผลผลิตของพืชตระกูลถั่ว ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2565 ตามแผนการผลิตรายฤดู โดยมีผู้แทนจากกองแผนงาน และหน่วยงานที่ผลืตพืชตระกูลถั่ว จำนวน 30 หน่วยงาน ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน