Menu +

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 6 มิถุนายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้างบลงทุน ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน และพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลเมล็ดคัดทิ้ง เพื่อหาแนวทางปฏิบัติสำหรับลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว และพิจาณาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยมีศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก จ.พิษณุโลก