ประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมันปีงบประมาณ 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นางสาวศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนายการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนการผลิตพันธุ์พืชไร่และปาล์มน้ำมัน ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาหลักการจัดทำแผนการผลิตและงบประมาณการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงาน สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 1-8 และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช 5 ศูนย์ รวทั้งสิ้น 79 หน่วยงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช และผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน