ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยปี 2565 รอบ 12 เดือน

วันที่ 6 – 7 กันยายน 2565 น.ส.นิภาภรณ์ พรรณรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนากองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัยปี 2565 รอบ 12 เดือน เพื่อพิจารณาแผนงาน1.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร  2.โครงการวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  3.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในระบบโรงเรือน และ4.โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักและพืชไร่ในระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการย่อย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นายอัคคพล เสนาณรงค์ (ผชช.ด้านวิศวกรรมเกษตร) นางสุภัทรา เลิศวัฒนเกียรติ (ผชช.ด้านผลไม้) นายอำนวย อรรถลังรอง (สถาบันวิจัยพืชสวน) นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ทปษ.ด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) รศ.ดร.บุญมี ศิริ (ทปษ.ด้านระบบปรับปรุงเมล็ดพันธุ์พืช) ศ.ดรอรรถชัย จินตะเวช (ทปษ.ด้านบริหารจัดการระบบเกษตรยุคใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิจัยและผู้เสนองานวิจัยเข้าร่วมประชุมโดยผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน