ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) รอบ 15 เดือน

วันที่ 8 กันยายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) รอบ 15 เดือน เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน รอบ 15 เดือน ปัญหาอุปสรรค พิจารณาการจัดทำร่างคู่มือผลิตพันธุ์พืช และเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการเงินรายได้ฯ โดยมีที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตร ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษา กวก.ด้านพืชไร่) นางพุฒนา รุ่งระวี (ที่ปรึกษา กวก.ด้านสถิติและประเมินผลงานวิจัย) และมีหน่วยงาน จำนวน 36 หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังและรายงานความก้าวหน้า ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน