ประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 12 กันยายน 2565 นายสมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร (ช่วงเช้า)เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการผลิตพันธุ์พืชตามแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ(ช่วงบ่าย) เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานผลิตพันธุ์และรับจองปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีและมะพร้าวพันธุ์ดี โดยมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นเลขานุการ เพื่อพิจารณาแผนการผลิตและงบประมาณดำเนินการผลิตพันธุ์พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน การผลิตพันธุ์พืชสวน และการพัฒนาระบบการผลิตและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพิ่มขีดคามสามารถในการแข่งขัน ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่งมีหน่วยงาน สวพ. 1-8 ศวร. ศวส. ศวม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพันธุ์พืช เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฏร์ธานี ผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน