ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 การกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานปี 2566 และการดำเนินงานตามแบบ สงป301/302 ไปใช้ประโยชน์ โดยมี ผอ.ศวม. เครือข่าย 5 ศูนย์ และบุคลากรเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ศวม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น และประชุมผ่านระบบ Zoom Metting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน