ประชุมติดตามงานวิจัย ประจำปี 2565 และวางแผนงานวิจัยประจำปี 2566-2567

วันที่ 18-19 ตุลาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร เป็นประธานการประชุมติดตามงานวิจัย ประจำปี 2565 และวางแผนงานวิจัยประจำปี 2566-2567 เพื่อพิจารณา 1.แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่เพื่อความมั่นคงทางอาหาร 2 แผนงานวิจัยและพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศในระบบโรงเรือน และ 4.แผนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักและพืชไร่ในระบบเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 5 ศูนย์ พร้อมนักวิจัยของ กวม. เข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี จ.ลพบุรี