การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรอบ 15 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดี สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ)

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรอบ 15 เดือน โครงการกระจายพืชพันธุ์ดี สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์(เงินรายได้ฯ) เพื่อรายงานทางการเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงระบบการเบิกจ่าย และรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 18 เดือน (โดยหัวหน้าโครงการฯ) โดยมี ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษาฯด้านพืชไร่) ,นางพุฒนา รุ่งระวี (ที่ปรึกษาฯด้านสถิติและประเมินผลงานวิจัย) ,นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์ (ที่ปรึกษาฯด้านพืชสมุนไพร) และหน่วยงานจำนวน 19 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน