ประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณาการมอบนโยบายของผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การนำผลงานวิจัยและกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” และพิจารณากำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย ระดับบุคลสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศวม.พิษณุโลก จ.พิษณุโลก