ประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ)

วันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ตามโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ (เงินรายได้ฯ) เพื่อจัดทำร่างคูู่มือการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว ,มะเขือเทศ ,มะเขือเปราะ ,โหระพา , พริกและมะละกอ โดยมี ดร.วันชัย ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษาฯด้านพืชไร่) ,นางพุฒนา รุ่งระวี (ที่ปรึกษาฯด้านสถิติและประเมินผลงานวิจัย) ,นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์ (ที่ปรึกษาฯด้านพืชสมุนไพร) ,นางสุวิมล ถนอมทรัพย์ (ที่ปรึกษาฯด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) และ หัวหน้าโครงการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช