ประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2568-2570

วันที่ 5-6 มกราคม 2566 น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมพิจารณาการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย/โครงงานวิจัยด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ ประจำปี 2568-2570 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563-2570 โดยมีนางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ (ผชช.ด้านผลไม้) นายวินัย สมประสงค์ (ผชช.ด้านคุ้มครองพันธุ์พืช) น.ส.วลัยพร ศะศิประภา (ผชช.ด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ทั้ง 5 ศูนย์ และผู้วิจัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง 203 อาคารกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรุงเทพฯ