ประชุมพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์พืชและปัจการผลิต และพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost)

วันที่ 23 มกราคม 2566 นายสุรกิตติ ศรีกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตพืช) เป็นประธานการประชุมพิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบกรมวิชาการเกษตรและประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธ์พืชและปัจจัยการผลิต และพิจารณาต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อพิจารณาระเบียบ/ประกาศกรมฯว่าด้วยการจำหน่ายและแจกจ่ายพันธุ์พืชไร่ ปาล์มน้ำมัน พืชสวน และแจกจ่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร พ.ศ. 2566 ซึงมี น.ส.ศิริลักษณ์ จิตรอักษร ผู้อำนวยการกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช เป็นเลขานุการฯ และผู้อำนวยการ สทช , สวส, สอพ, กวป, กปผ, ศวพ.เชียงใหม่,ศวพ.ลำปาง , ศวพ.อุดรธานี และ ผู้แทน สวพ. 1-8 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร