“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คัดทิ้งฤดูฝน 2565 โดยวิธีการขายทอดตลาด ”
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฏาคม 2566
การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คัดทิ้งฤดูฝน ปี 2565 โดยวิธีการขายทอดตลาด มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการขายจำนวน 2 ราย ดังนี้
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสี่ยงเส็ง โดย นายชาญณรงค์ วัฒน์หิรัญวงศ์
2. นายไชยยนต์ วงษ์นู
ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคียงเส็ง โดย นายชาญณรงค์ วัฒน์หิรัญวงศ์ เป็นผู้ประมูลเมล็ดพันธุ์คัดทิ้งฤดู
ฝน ปี 2565 ราคาสูงสุด คณะกรรมการได้มีมติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคี่ยงเส็ง โดย นายชาญณรงค์ วัฒน์หิรัญวงศ์ เป็น ผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ตัดทิ้งฤดูฝน ปี 2565