กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

หน้าที่

  • บริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช โดยประสานและผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่และกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์แก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 

 

การแบ่งงานภายในกลุ่ม

1. งานบริหารการผลิตและกระจายพันธุ์

2. งานผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

3. งานผลิตพันธุ์ไม้ผล (กิ่ง ต้น ส่วนขยายพันธุ์อื่น)

4. งานผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่

5. งานผลิตพันธุ์พืชไร่ (ท่อนพันธุ์)

6. งานผลิตและขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

7. งานปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

8. งานผลิตเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์

งานบริการ

9. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต