โครงการทหารพันธุ์ดี

งานสนับสนุนโครงการทหารพันธุืดี

โครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์และกิ่งพันธุ์พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” 

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)  ปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ และดำเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์ “ศูนย์ผลิตเก็บพันธุ์พืชพระราชทาน เพื่อนช่วยเพื่อน”

กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมาย จากจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นคณะกรรมการสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานน์ และประธานคณะทำงานด้านพันธุ์พืช

โดยมีหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรร่วมดำเนินการรวมทั้้งสิ้น 5 หน่วยงานประกอบด้วย

1. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (หลัก)

3. ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น

5. ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม  

 

โดยร่วมดำเนินงานเป็น 5 ระยะ

ระยะที่ 1 วางแผนและสนับสนุน  ออกแบบแปลนและวางผัง วางแนวการใช้น้ำ/ระบบระบายน้ำในแปลง รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และสนับสนุนพันธุ์พืช (เม.ย.63-ธ.ค.63)

ระยะที่ 2 สาธิต/ปลูก อบรมการปลูกพืชให้กับเจ้าหน้าที่โครงการ / สนับสนุนและผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศ/ผลิตเมล็ดพันธุ์สำรอง/สนับสนุนชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (มิ.ย.63-ก.ย.65)

ระยะที่ 3 วิทยาการก่อนการเก็บเกี่ยวและระยะเก็บเกี่ยว ติดตามและให้คำแนะนำการจัดการ/สาธิตการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเมล็ดพันธุ์/การตรวจรับรองแปลงผลิต (ก.ค.63-ก.ย.66)

ระยะที่ 4 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ บรรจุและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ (ต.ค.63- ก.ย.66)

ระยะที่ 5 ขยายพันธุ์ไม้ผล  ติดตามและให้คำแนะนำในการจัดการแปลงไม้ผล (ก.ค.64- ก.ย.66)

 

Slide ความก้าวหน้ารอบที่ 1

Slide ความก้าวหน้ารอบที่ 2