โปสเตอร์

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

1. แนะนำหน่วยงาน

2. ผลงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น