One Stop Service

One Stop Service จุดบริการแบบเบ็ดเสร็จ

 1. ข้อมูลทางวิชาการ
 2. บริการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (เพื่อการส่งออก)
 3. บริการออกใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 4. บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
 5. บริการตรวจสอบสุขอนามัยพืชและเมล็ดพันธุ์
 6. บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
 7. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
 8. เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช
 9. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์
 10. จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต
 11. ให้คำปรึกษาด้านวิชาการเมล็ดพันธุ์
 12. บริการผลิตต้นกล้าปลอดโรค

ศูนย์เรียนรู้เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

 1. เครื่องจักรกลการเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว
 2. เครื่องจักรกลการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
 3. เครื่องจักรในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
 4. เครื่องมือในการยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
 5. เครื่องมือในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช
 6. เครื่องมือบรรจุเมล็ดพันธุ์

การสร้างและพัฒนาบุคลากร

 1. วิทยาการการฝึกอบรมวิชาการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
 2. สถานที่ฝึกประสบการณ์ของ นิสิต/นักศึกษา/บุคลากร ด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบ เช่น เกษตรศาสตร์/วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์/เทคนิค/การเงินและบัญชี เป็นต้น
 3. สถานที่วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
Slide15
Slide16
Slide17
Slide18
Slide19
Slide20
previous arrow
next arrow