Support

งานสนับสนุนโครงการในจังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

โครงการทหารพันธุ์ดี  กองพลทหารม้าที่ 3 ค่ายเปรมติณสูลานนท์

ระยะเวลาตั้งแต่ มกราคม 2563 – ปัจจุบั

 

 

โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตั้งแต่ มีนาคม 2564 – ปัจจุบั

 

 

โครงการสร้างคุณค่าอาหารปลอดภัย PHAK MICE (ผักไมซ์) จังหวัดขอนแก่น

ระยะเวลาตั้งแต่ เมษายน 2564 – ปัจจุบั