นิทรรศการกรมวิชาการเกษตร ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2567

นิทรรศการกรมวิชาการเกษตร ในงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่นร่วมกันจัดงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2567 ภายใต้กรอบแนวคิด“ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มมูลค่าสู่สากล” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 พื้นที่จัดงาน ประมาณ 300 ตารางเมตร เป็นการจัดนิทรรศการในนามของกรมวิชาการเกษตร โดยเรื่องที่จัดแสดงประกอบไปด้วย 4 ZONE 

Zone A ตลาดนำ

DOA Show Room โชว์รูมงานวิจัยเด่นของกรมวิชาการเกษตรที่ตลาดต้องการ

 1) จัดแสดงผลผลิตที่เกิดขึ้นจากผลงานวิจัย เทคโนโลยีด้านพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยีเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น อ้อยคั้นน้ำพันธุ์ กวก.สุพรรณบุรี 1 ถั่วลิสงพันธุ์ กวก.ขอนแก่น 9 มะเขือเทศพันธุ์ กวก.ศรีสะเกษ 2 และผลผลิตจากเกษตรกรที่ร่วมงานวิจัย เกษตรกรที่ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชและ พืชอินทรีย์ เป็นต้น

2) จัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากอ้อย ถั่วลิสง กาแฟ และพืชสมุนไพร

3) จัดแสดงเมล็ดพันธุ์ ต้นกล้าและส่วนขยายพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร

Zone B นวัตกรรมเสริม

B1 ฝ้ายครามสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นอีสาน

 นิทรรศการและการจัดแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฝ้ายครามของจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น และหนองบัวลำภู

B2 วิกฤติและแนวทางการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง

1) สถานการณ์การผลิตมันสำปะหลัง

2) สถานการณ์และผลกระทบของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

3) วิธีปฏิบัติในการป้องกันและจัดการโรคใบด่าง

4) ความเหมาะสมของพันธุ์และชนิดของดินที่เหมาะสม

5) โครงการแก้ไขปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลังของกรมวิชาการเกษตร

B3 โครงการคาร์บอนเครดิต

1) การพัฒนาโครงการ T-VER เพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิตในมันสำปะหลัง

2) ศูนย์ตรวจประเมินและรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

 

 

Zone C เพิ่มมูลค่าสู่สากล

C1 11 the Best Model บนแผ่นดินอีสาน ภายใต้ โครงการ 76 จังหวัด 76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมวิชาการเกษตร

 นิทรรศการและการจัดแสดง 11 the Best Model ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 

C2 การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชอีสาน

1) สถานการณ์การผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์

2) แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ในอีสาน

3) โอกาสของเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

4) กรมวิชาการเกษตรกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชในอีสาน

5) ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์มือใหม่ต้องทำอย่างไร

6) กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

C3 พืชสวนโลก

ประชาสัมพันธ์งานพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานปี 2569

 

C4 บริการเกษตรเคลื่อนที่

1) คลินิกให้ความรู้ด้านพืช และการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

2) คลินิกให้ความรู้ด้านมาตรฐาน GAP และอินทรีย์ และให้บริการรับคำขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช และการผลิตพืชอินทรีย์ทั้งรายใหม่และต่ออายุ เพื่อสนับสนุนการส่งผลผลิตออกสู่สากล

3) บริการตรวจสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช

4) บริการด้านใบอนุญาตร้านจำหน่ายปุ๋ย วัตถุอันตรายทางการเกษตรและเมล็ดพันธุ์ควบคุม

Zone D เวทีสาธิตและเสวนาวิชาการ

D1 เวทีสาธิตการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืช

1) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อย

2) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง

3) สาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกาแฟ

4) สาธิตการผลิตต้นกล้าผักและขยายพันธุ์ไม้ผล

5) แนะนำผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร

D2 เสวนาวิชาการ “ชาวสวนชวนโส”

1) Model ผักอินทรีย์เงินล้าน

2) Model ผักกาดหัวดินทราย รายได้งาม

3) การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์

4) ฝ้ายครามอัตลักษณ์พื้นถิ่นอีสาน

5) วิกฤติและแนวทางการแก้ปัญหาโรคใบด่างมันสำปะหลัง

6) แหล่งกาแฟดีที่อีสาน

7) การพัฒนาร้านสู่ Q-Shop

8) DOA Show Room จากงานวิจัยสู่เกษตรอีสาน

9) กิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตอบคำถามชิงรางวัล และตอบแบบประเมินผล

  1. การมอบโล่รางวัล/เกียรติบัตร

1) มอบโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดโมเดลการผลิตพืชมูลค่าสูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3

2) มอบเกียรติบัตร รางวัลเกษตรกร GAP ดีเด่น และ เกษตรอินทรีย์ ดีเด่น ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ประจำปี 2567

3) มอบเกียรติบัตร รางวัลร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิต Q Shop ดีเด่น