เกี่ยวกับศูนย์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเป็นการภายในของกรมวิชาการเกษตร  สังกัด กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

บทบาทและหน้าที

1. ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านเมล็ดพันธุ์
2. บริหารการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุมเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืช โดยประสานและผลิตเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่และกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
3. ให้บริการตรวจสอบเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ สุขอนามัยพืชของเมล็ดพันธุ์พืช และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้แก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

————————————————————————-

คำสั่งที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงบทบาทและหน้าที่เป็นการภายในกรมวิชาการเกษตร

1. คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 2425/2558 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ตั้งกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ให้มีฐานะเทียบเท่ากอง
“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

2. คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 752/2559 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ปรับหน้าที่และการแบ่งงานภายในกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

3. คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 1208/2559 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
“ศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

4. คำสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 1746/2561 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช
“ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น”

โครงสร้างหน่วยงาน

 

อัตรากำลัง

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

รางวัลแห่งความสำเร็จ

 

สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน