ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าที่ 

  • ปฏิบัติงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป

โครงสร้างและอัตรากำลัง

 

 

การแบ่งงานภายใน

1. งานธุรการ

2. งานพัสดุ

3. งานการเงินและบัญชี

4. งานทรัพยากรบุคคล

5. งานอาคารและสถานที่

6. งานยานพาหนะและซ่อมบำรุง