Training

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น เล็งเห็นการพัฒนาทรัพยามนุษย์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พืชและการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย  โดยการอบรม ให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการเป็นผู้นำและการฝึกสอนงาน
2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชและการขยายพันธุ์พืช
3. เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล นิสิตและนักศึกษา รองรับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ

โปรแกรม/หลักสูตร/ทางเลือก

เฉพาะทาง

  • การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ (สุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์)
  • การตรวจสอบและรับรองสุขอนามัยพืชและเมล็ดพันธุ์ (โรคพืชวิทยา โรคเมล็ดพันธุ์)
  • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  • การผลิตและขยายพันธุ์พืชไร่
  • การผลิตและขยายพันธุ์พืชผัก
  • การผลิตและขยายพันธุ์พืชอินทรีย์
  • การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
  • สายงานสนับสนุนด้านการบริหาร

นิสิต/นักศึกษา สามารถเลือกฝึกปฏิบัติ รายการเดียวหรือหลายรายการได้

ข้อกำหนด
-ปฐมนิเทศ 1 วัน ปัจฉิมนิเทศ 1 วัน ติดตามจากสถาบันการศึกษา 1 วัน
-จัดทำรายงานและนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา
-ศึกษาดูงานบริษัทเอกชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ อย่างน้อย 1 วัน
-ศึกษาดูงานภาคราชการที่มีภารกิจปรับปรุงพันธุ์ หรือการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชและพืชอาหารสัตว์ อย่างน้อย 1 วัน