Training

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น

เปิดให้นิสิต/นักศึกษา/บุคลากร  เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์/ฝึกอบรมบุคลากร
โดยมีโปรแกรมทางเลือก
1. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ 
1) การสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์
2) การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์
3) การตรวจสอบสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์พืช

2. การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ (เมล็ดพันธุ์)
1) การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ
2) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว
3) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผัก
4) การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์

3. การขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศ 
1) การผลิตกิ่งพันธุ์มะม่วง มะขาม
2) การผลิตต้นพันธุ์พืชสกุลส้ม (ส้มโอ มะนาว มะกรูด ฯลฯ)
3) การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

4. การปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

5. เครื่องจักรกลการเกษตรและเครื่องจักรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ (ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น)

6. สายงานสนับสนุน ธุรการ พัสดุ การแเงินและบัญชี งานช่าง

 

You missed