หน้าแรก

 

 

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

 

ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการจัดสวัสดิการ ...

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  เพื่อเป็น ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศวม.ขอนแก่น เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) แผนบูรณาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ประจำปี 2564 – 2569 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได…
อบรม การตรวจหาโรคใบด่างในพืชตระกูลแตง
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่นมอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ พุทธวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยแบคทีเรียสาเหตุโรคผลเน่า และไวรัสสาเหตุโรคใบด่างเขียวของแตงกับเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตง วิทยากรโดย กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สอพ. กรมวิชาการเก…
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษัทขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่่ ศวม.ขอนแก่น จำนวน 15 คน และนายเวียง อากรชี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จำนวน 15 คน รวม 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ บริษั…
ร่วมประชุมโครงการ5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ 2562
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา มหาเวศย์สกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวงปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตรกลาง และจัด…
ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2562 นางสาววิมลรัตน์ ดำขำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ศวม.ขอนแก่น ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองและปัจจัยการผลิตให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ณ อำเภอหนองวัวซอ และเข้าตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี      
ร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น และ เจ้าหน้าที่ ศวม.ขอนแก่น ร่วมด้วย สวพ.3, ศวร.ขอนแก่น, ศปผ.ขอนแก่น และ ศวศ.ขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจิตอาสา 904 หลักสูตร 2/2561″เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ หอประชุมมหาวิ…
ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ต้นรวงผึ้ง
เมื่อวันที่ 29​ เมษายน​ 2562​ นายวีระเดช คำพล​ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ศวม.ขอนแก่น เข้าร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน ต้นรวงผึ้ง ในโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น    
ฝึกอบรม “การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่”.
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ นายสิทธิ์พงศ์ ศรีสว่างศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพืชขอนแก่น เป็นประธานพิธีการฝึกอบรมการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน ๗๑ ราย      
1 2 5

 

การส่งเสริมสนับสนุนน การสวมใส่ผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง  

ตามความเหมาะสมในหน่วยงาน สัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันอังคารและวันศุกร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชน

 

 

 

ผลงาน ศวม.ขอนแก่น

≅ รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ≅