หมวดหมู่: ข่าวการบริการ

ศวม.ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการประจำฐานเรียนรู้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง ในงาน “วันรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว” ณ แปลงถั่วเหลืองอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

นิทรรศการประจำฐานเรี…

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 2 คน จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 30 พฤษภาคม 25…

You missed