หมวดหมู่: ข่าวการฝึกอบรม

ต้อนรับผู้เรียน หลักสูตร Non-Degree เทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 …

ฝึกอบรมหลักสูตร “การผลิตและขยายพันธุ์กัญชาพันธุ์ดีของกรมวิชาการเกษตร” จัดโดย ศูนย์บริหารจัดการพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมแบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตร ณ โรงแรมเอส22 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระหว่างวันที่ 17-19 …

ประกาศ รับสมัครผู้เข้าร่วม “โครงการจัดฝึกอบรม ผู้ควบคุมการใช้รับจ้างรมยากำจัดแมลงศัตรูผลิตผลเกษตร เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 – 13 มกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศ รับสมัครผู้เข…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน

โครงการอบรมเชิงปฏิบั…

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตขยายพืชพันธุ์ดี หลักสูตรการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชไร่

โครงการอบรมเชิงปฏิบั…