วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายสิทธิพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น มอบหมายให้ นายณัติพงษ์ ดงแสนสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ นางสาวพรนิภา คนงาม เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษา เรื่อง การบันทึกข้อมูลพนักงานราชการในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชขอนแก่น