วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 นางเปรมจิตต์ ถิ่นคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาววิมลรัตน์ ดำขำ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำ และให้ความรู้ เรื่อง การส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชหลังนา(ถั่วเหลือง) ให้แก่กรรมการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จำนวน 55 ราย ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี